Pozostałe

Czy każda nieruchomość ma założoną księgę wieczystą?

Księgi wieczyste służą rejestracji danych o wszystkich nieruchomościach w kraju. Każda nieruchomość powinna mieć założoną księgę wieczystą, co jednak nie zawsze ma miejsce.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do założenia księgi wieczystej. Regulacja ta ma za zadanie zapewnić pewność obrotu nieruchomościami i usystematyzować dane o nieruchomościach, podobnie jak inne systemy ogólnokrajowe, na przykład geoportal. Właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w majątku osoby trzeciej na skutek niezałożenia księgi wieczystej dla nieruchomości. W praktyce jednak regulacja ta nie jest wykorzystywana z uwagi na problem z ustaleniem momentu powstania szkody oraz związku przyczynowego między szkodą a zaniechaniem właściciela nieruchomości.

Dzięki istnieniu ksiąg wieczystych każda zainteresowana osoba jest w stanie sprawdzić stan prawny nieruchomości poprzez przejrzenie portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste, który skupia i systematyzuje informacje dotyczące wszystkich zakładanych aktualnie ksiąg. W tym celu konieczne jest jedynie posiadanie numeru księgi wieczystej. Nie da się odnaleźć w nim księgi wieczystej po adresie albo po danych właściciela nieruchomości. Takie uprawnienia posiada tylko przewidziana w przepisach grupa osób, na przykład komornicy.

Księgi wieczyste w pierwotnej postaci to dokumenty papierowe. Dlatego zdarza się, że z upływem lat uległy one zniszczeniu albo zgubiły się. Istnieją też nieruchomości, dla których księga wieczysta nigdy nie została utworzona. Zatem nie każda nieruchomość posiada księgę wieczystą mimo, że tak być powinno. Niektóre z tych nieruchomości posiadają utworzone w przeszłości zbiory dokumentów. Są to dokumenty składowane w sądzie rejonowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Do czasu utworzenia w ich miejsce księgi wieczystej, złożenie dokumentów do zbioru ma takie same skutki jak dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Brak księgi wieczystej nie stoi na przeszkodzie sprzedaży nieruchomości. W takiej sytuacji notariusz, który sporządza akt notarialny sprzedaży nieruchomości, skieruje do sądu, w imieniu właściciela nieruchomości, stosowny wniosek o założenie księgi wieczystej. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości przy wykorzystaniu wszelkich możliwych środków, w tym istniejących dokumentów, czy innych portali państwowych.

Similar Posts